“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Urmările nesocotirii învățăturilor lui Hristos

Pentru a nu ne lăsa înșelați, se impune să cercetăm care sunt semnele după care putem deosebi o Biserică vie de care se îngrijește Hristos, de una moartă, unde Hristos nu este implicat în creșterea mădularelor ei. (Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica. Efeseni 5:29) 

Este de importanță vitală să știm în ce adunare suntem, pentru că de aceasta va depinde mântuirea noastră. Doar în Trupul lui Hristos este viață reală unde creștem ca ucenici ai lui Hristos prin ceea ce dă fiecare încheietură, până vom ajunge la înălțimea staturii plinătății Lui. 

Scriptura ne avertizează de pericolul în care ne aflăm și ne spune să ne păzim de oameni/adunări care pretind că sunt cu Dumnezeu dar în realitate nu sunt. (Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi. Matei 7:15) 

Se impune să verificăm cu mare atenție dacă adunarea de care aparținem are caracteristicile Trupului lui Hristos, sau nu le are. 

Oglindirea rânduielii firești 

În ceea ce privește trupul uman, este destul de simplu. Viața unui mădular este strict legată de viața trupului. Cu toții știm că atunci când un om este mort, toate mădularele trupului lui sunt moarte. 

Nu există trup mort cu mădulare vii, nici trup viu cu mădulare moarte. Dacă într-un trup viu, un mădular moare și nu este îndepărtat la timp, acesta va cangrena tot trupul. Tot așa este și cu trupul spiritual. Biserica/trupul unde este tolerat păcatul nu are viață pentru că Hristos nu tolerează murdăria în trupul Lui. (El n-are nimic în Mine. Ioan 14:30) 

Avertizăm să nu ne înșelăm că putem rămâne într-o adunare moartă unde este tolerat păcatul, pentru ca să fim noi o lumină acolo, pentru că nu există trup mort cu mădulare vii. Un mădular este legat de alte mădulare de la care trebuie să primească și să dea mai departe. Dacă în trup ar fi mădulare moarte, ce vor da ele, mădularelor vii și cele vii mădularelor moarte? 

Scriptura afirmă foarte clar că dacă cineva nu are învățătura lui Hristos este mort spiritual, adică nu are viață din Dumnezeu. Acela, poate fi un om, sau o adunare. Nu poate avea viață, pentru că viața vine numai de la Hristos. (Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. 2 Ioan 1:9; Fiul dă viaţă cui vrea. Ioan 5:21) 

Nu te înșela! Dacă în Trupul lui Hristos (în Biserică) un mădular moare și nu este îndepărtat la timp, acesta va cangrena tot trupul! (Nu știți, că puțin aluat dospește toată plămădeala. 1 Corinteni 5:6; vezi cazul bisericii din Tiatira, unde Domnul Isus spune că va lovi cu moartea pe copii ei…) 

Învățătura lui Hristos 

Unul din semnele după care putem verifica dacă Biserica este cu adevărat a lui Hristos, este doctrina/învățătura pe care aceasta o acceptă și o practică. 

Când o Biserică nu are învățătura lui Hristos, practic îl nesocotește pe Hristos, refuzând domnia Lui. (Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Ioan 14:24; Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. 1 Ioan 2:4) 

Așa că este extrem de important să verificăm dacă învățăturile Domnului Isus sunt ignorate/nesocotite și nepăzite/nepracticate. 

Aceste învățături au menirea să contribuie la refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, pentru a putea locui în eternitate cu sfinții, cu cei care sunt asemenea chipului Fiului Său, oameni din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19) 

Este esențial să înțelegem că toate poruncile Domnului după care trebuie să trăim, sunt o imagine fidelă a caracterului Său, a felul Lui de a fi; ele ne arată cum a trăit El, ne arată căile Lui. Toate, absolut toate poruncile Lui, îl reprezintă de fapt pe El. 

De aceea, nu putem neglija nicio poruncă, pentru că trăsăturile Domnului se regăsesc în poruncile Lui. În fiecare învățătură a Lui este ascunsă o trăsătură a Domnului. Așa cum în embrionul uman sunt ascunse toate trăsăturile celui care urmează să se nască, așa sunt trăsăturile Domnului Isus, ascunse în sămânța lui 

Dumnezeu. (Sămânța, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11 

Duhul Sfânt folosește aceste porunci și lucrează cu noi pentru a ne schimba după chipul Domnului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18) 

Unul din exemple sunt învățăturile Domnului cu privire la neîmpotrivire. (Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Matei 5:39-44; Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. Luca 6:30) 

Doar prin păzirea acestor cuvinte care ne învață să nu ne împotrivim celui ce ne face rău, rodește în noi îndelunga răbdare, bunătate… Acestea sunt trăsăturile de caracter ale omului nou care sunt asemănătoare cu ale Domnului. (Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. Psalmi 145:8) 

Se poate observa ușor că Biserica/cultul care îl nesocotește pe Hristos și nu rămâne în această învățătură a Lui, își va da acceptul la înrolarea membrilor ei în instituții care practică împotrivirea şi jurământul (ex. armată, poliție, jandarmerie, pază și protecție etc) ca dealtfel, și la obținerea drepturilor, prin folosirea mijloacelor puse la dispoziție de lumea seculară. (ex. obținerea drepturilor prin justiție pentru revendicări de clădiri, terenuri, etc) 

Realitatea ne arată, că în această situație, se regăsesc astăzi multe adunări aparținând diverselor mișcări religioase. Multe se află/sau au fost în procese pentru proprietățile sau drepturile lor. 

Prin aceste acțiuni, acestea își dau acordul ca membrii lor să procedeze la fel atunci când au de împărțit ceva cu semenii lor, și prin aceasta îi încurajează să neglijeze învățăturile Domnului care duc la formarea chipului lui Hristos în om. 

Trupul lui Hristos 

Un alt semn după care putem verifica dacă Biserica îl are pe Hristos ca cap, sunt învățăturile și practica privitoare la relațiile mădularelor din Trupul lui Hristos. 

 1. Turma risipită Adunarea care nesocotește și nu practică învățătura de trup strâns legat, bine închegat, în care fiecare mădular trebuie să aibă rolul lui dat de Dumnezeu pentru folosul spiritual al celorlalți, nu îl are pe Hristos. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei. Efeseni 4:16) 
 1. În astfel de adunări, Dumnezeu a fost dat la o parte, nefiind lăsat să întocmească trupul și să pună mădularele în trup așa cum voiște El. (Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18) 
 1. Multe suflete de care nu are grijă nimeni, cărora nu le cere socoteală nimeni, unde supunerea, mustrarea și disciplinarea sunt nepracticate. 

Dacă Biserica nu veghează și nu verifică dacă mădularele caută folosul celorlalte mădulare, acea adunare nu îl are pe Hristos. (Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:24) 

Unde este o Biserica vie, mădularele se îngrijesc unele de altele. (Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; 1 Corinteni 12:24-26) 

Poți face un test la tine în adunare: Dacă un mădular suferă de o boală spirituală, sau trupească, câte mădulare se îngrijesc de el? Nimeni, unul/două, sau toate mădularele? 

Adunarea care este structurată și organizată în așa fel încât cere membrilor ei doar prezența la închinare de 2-3 ori pe săptămână, nu îl are ca cap, pe Hristos. Acolo unde marea majoritate a membrilor au doar slujba de consumatori de programe religioase, adunarea respectivă nu este a lui Hristos. 

Prin acest fel de organizare nu li se cere mădularelor să participe la viața trupului/familiei, aceea de a fi în folosul celorlalte mădulare, promovând astfel iubirea de sine, unde fiecare e cu preocupările sale și interesele personale. 

 1. Supunerea frățească Un alt semn după care putem verifica dacă Biserica îl are cap pe Hristos, este acceptarea și practicarea învățăturilor cu privire la supunerea frățească. (Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele. Evrei 13:17; Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 1 Petru 5:5) 

Putem verifica: Dacă Biserica este a lui Hristos, mădularele trăiesc în supunere față de Hristos și față de părinții lor duhovnicești. (Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Efeseni 5:21) 

Dacă Biserica este a lui Hristos, va practica pedepsirea celor care din mândrie nu se supun mai marilor adunării (Dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş Matei 18:17). 

Se poate observa ușor că, acolo unde există fenomenul de turmă risipită, cei ce sunt în autoritate nu cer supunere. (supunerea nu are obiect, nu poate fi practicată). 

 1. Curăția Bisericii Încă un semn după care putem verifica dacă Biserica îl are cap pe Hristos, sunt învățăturile cu privire la curăția Bisericii. 

Astfel, adunarea care nesocotește și nu păzește învățătura care spune să veghem ca să nu fie nimeni lumesc, practic Îl nesocotește pe Hristos și trupul Lui. (Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc… Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Evrei 12:16) 

De asemenea, se poate verifica dacă este nesocotită mustrarea și disciplinarea, dacă sunt nepuse în practică. (Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mergi și mustră-l…și dacă nu ascultă nici de Biserică să fie pentru tine ca un păgân. Matei 18:15, 17) 

Verifică dacă Biserica de care aparții promovează învățătura care spune că în Biserica/Trupul Lui sunt și fii ai luminii/grâul și fii ai întunericului/neghina. 

Prin aceasta se nesocotește învățătura Domnului, care spune că fii luminii nu pot sta împreună cu fii întunericului și învățătura clară care spune că neghina este semănată în țarină, care este lumea, nicidecum Biserica! (Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 2 Corinteni 6:14, 15; Ţarina, este lumea. Matei 13:38) 

Roada acestei învățături este tolerarea păcatului, aluatul care face ca să dospească toată plămădeala/moartea turmei. (Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? 1 Corinteni 5:6) 

Întrebări pentru cercetare personală 

Dacă suntem într-o adunare unde marea majoritate a membrilor au doar slujba de consumatori de programe religioase, să ne întrebăm: 

Așa a plănuit Domnul să fie doar un așezământ în care se adună enoriașii, unde cei mai mulți sunt doar consumatori/neavând niciun rol, nicio sarcină? Putem să avem viață din Hristos într-o biserică unde mădularele nu sunt strâns legate? 

Putem avea viață într-o adunare unde frații nu se îngrijesc unii de alții/nu-și poartă sarcinile unii altora, unde nu împlinesc legea lui Hristos? (Galateni 6:2) Este implicat Dumnezeu în vreun fel, acolo unde învățăturile Lui sunt ignorate și nesocotite? 

Poate fi trupul viu, dacă nu primește comenzi de la Hristos? Dacă adunarea nu se supune lui Hristos, pot fi mădulare vii în acel trup? Poate mulți dintre noi spun că Dumnezeu are copii ai Lui și în adunări care nesocotesc domnia lui Hristos. Se poate argumenta biblic o asemenea afirmație? 

Ca să poți verifica dacă Biserica ta ignoră și nu pune în practică învățăturile Domnului, vom enumera câteva dintre ele. 

 1. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău… (Matei 5:39) 
 1. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina… (Matei 5:40) 
 1. Purtaţi-vă sarcinile unii altora. (Galateni 6:2) 
 1. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni… lumesc. (Evrei 12:16) 
 1. Feriţi-vă să nu defăimaţi… (Matei 18:10) Să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate” totuşi este … defăimător. (1 Corinteni 5:11) 
 1. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele. Căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică. (1 Corinteni 14:34, 35) Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. (1 Timotei 2:12) 
 1. Daţi, dar, Cezarului ce este al Cezarului. (Luca 20:25) La această poruncă, verifică dacă este tolerată munca la negru, pirateria softurilor, mita… 

Dacă te regăsești într-o turmă risipită, care nesocotește învățăturile Domnului și care tolerează pe cei lumești, te îndemnăm să te cercetezi la modul cel mai serios înaintea Domnului. (Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Efeseni 5:15) 

Pasul 1. Verifică-ți viața și intră în ascultare față de tot ce zice Domnul ca să nu fii nimicit. (Pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului. Fapte 3:22, 23) Pasul 2. Ia seama la ce spune Domnul și nu te alipi de cei care ignoră învățăturile Lui, care nesocotesc învățătura lui Hristos. (Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” 

Căci cine-i zice: „Bun venit! Se face părtaş faptelor lui rele. 2 Ioan 1:9 – 11) 

Încrede-te în Domnul, care îți zice că lumina nu poate sta împreună cu întunericul și nu te înjuga la un jug nepotrivit. (Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.” Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14) 

Fii atent la avertismentul Domnului și păzește ce zice El: ,,De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei” zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. (2 Corinteni 6:17, 18) Oprește-te în a mai zidi cu cei ce slujesc și altor dumnezei! (Ezra 4:1-5) 

Pasul 3. Împlinește porunca: ,,Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” (2 Timotei 2:22) Caută oameni cu inima curată și Domnul ți-i va scoate în cale! (Cine cere, capătă; cine caută, găseşte. Matei 7:8; Cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. Proverbe 8:17)  

Domnul este credincios și Își va face partea. (Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5) Fugi de turma risipită, nu căuta adunări cu programe religioase, ci caută Trupul lui Hristos, care este strâns legat, bine închegat; unde El este Domn și unde învățăturile Lui sunt păzite. Numai în Trupul Lui se poate crește sănătos, aici ești păzit de lupii răpitori. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea… Efeseni 4:16) 

Acesta este un articol extras din broșura Biserica Trupul lui Hristos – Broșură Online – CuvântCurat.ro, accesibilă gratuit online în format .pdf.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate