“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Citate despre suferință din Biblie

Citate despre suferință din Noul Testament

(Ioan 16:21) Femeia , când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume.

(Fapt 7:24) A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean.

(Fapt 7:34) Am văzut suferința poporului Meu, care este în Egipt, le-am auzit gemetele și M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.’

(Rom 8:18) Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.

(2 Cor 1:5) Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere.

(2 Cor 1:6) Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi.

(2 Cor 1:7) Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere.

(Fil 3:10) Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui;

(Col 1:24) Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.

(2 Tim 3:11) prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat, și totuși Domnul m-a izbăvit din toate.

(2 Tim 4:5) Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba.

(Evr 2:10) Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor.

(Evr 10:32) Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe:

(Iac 5:10) Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului.

(Iac 5:13) Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă!

(1 Pet 5:9) Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.

(Iuda 1:7) Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.

Citate despre suferință din Vechiul Testament

(Gen 3:16) Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”

(Gen 31:42) Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata.”

(Exod 3:17) și am zis: Vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara canaaniților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și iebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere.»’

(Exod 4:31) Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ.

(Exod 18:8) Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele.

(Num 20:14) De la Cades, Moise a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Așa vorbește fratele tău Israel: ‘Tu știi toate suferințele prin care am trecut.

(Jud 10:16) Și au scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El S-a îndurat de suferințele lui Israel.

(1 Sam 10:19) Și astăzi, voi lepădați pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele și din toate suferințele voastre, și-I ziceți: «Pune un împărat peste noi!» Înfățișați-vă acum înaintea Domnului, după semințiile voastre și după miile voastre.’”

(1 Împ 2:26) Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: „Du-te la Anatot, la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte, dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu.”

(1 Cron 4:10) Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine, și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

(2 Cron 24:25) Când au plecat de la el, după ce-l lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Iehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților.

(Neem 9:32) Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, Tu, care Îți ții legământul Tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul Tău, din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi.

(Iov 3:10) Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei.

(Iov 5:6) Nenorocirea nu răsare din țărână,și suferința nu încolțește din pământ.

(Iov 7:3) așa am eu parte de luni de durere,și partea mea sunt nopți de suferință.

(Iov 9:27) Dacă zic: ‘Vreau să-mi uit suferințele,să-mi las întristarea și să fiu voios’,

(Iov 11:16) îți vei uita suferințeleși-ți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs.

(Iov 13:26) Pentru ce să mă lovești cu suferințe amareși să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe?

(Iov 14:14) Dacă omul, odată mort, ar putea să mai învieze,aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele,până mi se va schimba starea în care mă găsesc.

(Iov 23:2) „Și acum plângerea mea este tot o răzvrătire.Dar suferința îmi înădușe suspinele.

(Iov 30:16) Și acum, mi se topește sufletul în mineși m-au apucat zilele suferinței.

(Iov 30:18) De tăria suferinței, haina își pierde fața,mi se lipește de trup ca o cămașă.

(Iov 36:15) Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea luiși prin suferință îl înștiințează.

(Iov 36:21) Ferește-te să faci rău,căci suferința te îndeamnă la rău.

(Ps 10:14) Dar Tu vezi; căci Tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână pricina lor.În nădejdea Ta se lasă cel nenorocitși Tu vii în ajutor orfanului.

(Ps 41:3) Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință:îi ușurezi durerile în toate bolile lui.

(Ps 69:26) Căci ei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferințele celor răniți de Tine.

(Ps 73:5) N-au parte de suferințele omeneștiși nu sunt loviți ca ceilalți oameni.

(Ps 88:9) Mi se topesc ochii de suferință;în toate zilele Te chem, Doamne,și-mi întind mâinile spre Tine!

(Ps 107:12) El le-a smerit inima prin suferință:au căzut, și nimeni nu i-a ajutat.

(Ps 107:39) Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire,nenorocire și suferință,

(Isa 38:17) Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea;Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii.Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!

(Isa 53:3) Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.

(Isa 53:4) Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.

(Isa 53:10) Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui.

(Isa 60:20) Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși.

(Isa 65:16) Așa că cine se va binecuvânta în țară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura în țară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.

(Isa 66:7) Înainte ca să simtă dureri, a născut și, înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu.

(Ier 15:18) Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă?

(Ier 20:18) Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine?

(Plâng 3:1) Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei Lui.

(Plâng 3:19) Gândește-Te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă!

(Mic 6:13) de aceea, și Eu te voi lovi cu suferință, te voi pustii pentru păcatele tale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate