LEGĂMÂNTUL CEL NOU

Published on: Mai 29 2018 by admin

LEGĂMÂNTUL CEL NOU


În tot mai multe adunări evanghelice se afirmă astăzi că această credință în jertfa de la cruce este partea mea în legământul pe care îl fac cu Domnul. Este o lipsă generală de interes pentru a cunoaște conținutul/poruncile Noului Legământ. Iar în ce privește împlinirea acestor condiții, nu sunt considerate ca fiind obligatorii pentru mântuire.

În vechime poporul evreu a intrat în legământ cu Dumnezeu, în care Domnul s-a angajat să îi ducă în țara Canaan, dar numai în anumite condiții.

Pentru aceasta Dumnezeu a dat prin Moise o carte a legământului (conținând condițiile Lui), pe care poporul trebuia să o accepte și să se oblige să o împlinească. (A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul. Exod 24:7)

Acum avem Noul Legământ, în care avem angajamentul din partea lui Dumnezeu că ne va duce în Împărăția Lui și ne va da viață veșnică. Dar în anumite condiții și partea care ne revine în acest legământ este tot supunerea și împlinirea. Se poate observa cu ușurință că Dumnezeu a dat prin Domnul Isus cartea Noului Legământ care este Evanghelia/Cuvântul lui Hristos.

Când intru în acest legământ și eu trebuie să zic: Voi face şi voi asculta tot ce a zis Domnul.(,,Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Prooroc ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire. Fapte 3:22, 23; Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată. Ioan 5:24)

În bunătatea Lui cea mare, Dumnezeu ne promite să înceapă cu noi această lucrare de mântuire și să o ducă la bun sfârșit, dar numai dacă omul va accepta obligațiile ce îi revin respectiv să intre în supunere și să păzească poruncile care îi sunt date. ,,Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. (Filipeni 1:6) ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea. (Ioan 8:51)

Așadar partea lui Dumnezeu în acest legământ constă în:

lucrarea lui Hristos de la cruce(în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:14),

lucrarea Cuvântului Lui ,,fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. (1 Petru 1:23, 25); Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează... 1 Tesaloniceni 2:13) și

lucrarea Duhului Sfânt(… prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul. Tit 3:5; prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

 

Partea noastră în legământul încheiat cu Dumnezeu este:

credința în Elcare înseamnă, să mă încred în El, în lucrarea Lui și în Cuvântul Lui. (…cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine. 1 Petru 2:6; Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit. Ioan 17:8; Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; Ioan 8:30, 31)

pocăința noastră care înseamnă, conștientizarea stării păcătoase, părere de rău și renunțare la viața din trecut. (… v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui. Coloseni 3:9)

lepădarea de sine, care înseamnă, să-L recunosc ca Stăpân cu autoritate deplină. Trebuie să-mi supun voia proprie, voii lui Hristos,să renunț să-mi mai guvernez eu viața. (… fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Ioan 6:38; Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze. Luca 9:23) Trebuie să accept ca învățăturile lui Hristos să mă conducă pas cu pas în fiecare zi. (…nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.