ISUS HRISTOS – DOMNUL NOSTRU

Published on: Dec 01 2017 by admin

Sunt mai multe întrebări pe care ar trebui să și le pună orice creștin.

1. Cine este Domnul Isus pentru mine?

2. Trebuie să ascultăm de El?

3. De ce trebuie să ascultăm de El? Ce rol au învățăturile Lui în viața mea?

4. Cum trebuie să fie ascultarea mea față de Domnul Isus?

5. Ce se întâmplă dacă nu ascultăm de El?

6. Ce rol are lucrarea de la cruce?

 

Lucruri cu privire la Domnul Isus

Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6) ,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12)

,,Propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.” (Fapte 28:31)

Ne aflăm la 2000 de ani distanță de la prezența Domnului Isus pe pământ, ceea ce face ca mesajul Lui să fie tot mai puțin actual ți tot mai puțin auzit. Pentru mulți dintre noi Evanghelia lui Hristos nu mai conține decât câteva cuvinte care se referă la lucrarea de la cruce, pe care crezându-le vom primi în dar mântuirea.

S-a ajuns ca astăzi foarte mulți dintre noi să îi acordăm Domnului Isus doar o atenție declarativă din buze, fără să înțelegem ce vrea cu adevărat de la noi. Nu conștientizăm că El a promis că va fi prezent în fiecare moment al vieții noastre. (Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:20)

Și aceasta se întâmplă pentru că am cercetat foarte puțin învățăturile Lui pe care ni le-a adus de la Tatăl. (Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Ioan 12:49)

Putem spune că majoritatea dintre noi nu cunoaștem planul mântuirii din cercetarea cuvintelor spuse de Domnul Isus. Sursa de informații de unde știm cum putem fi mântuiți este doar de la cei ce ne predică astăzi.

Dacă suntem membri într-o biserică și vom face un calcul la sfârșitul unui an putem observa că poate 90-95 % au fost predici din diverse locuri din Biblie, dar nu din Evanghelie.

Sau dacă totuși se predică din Evanghelie nu sunt predicate învățăturile Lui și acest lucru se întâmplă pentru că astăzi multe învățături ale Domnului sunt respinse.

Ex. Dacă biserica acceptă serviciul militar care include și jurământul, sau se judecă pentru clădire, teren, drepturi… nu va putea predica niciodată ceea ce a predicat Domnul. (Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. Luca 6:29)

Când se va pune problema mântuirii, n-o să auzim ce a spus Domnul despre mântuire pentru că El condiționează mântuirea de ascultare, ci o să auzim: ,,Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2:8)Un verset care este adevărat, dar care dacă este luat singur nu ne obligă la mare lucru.

Însă Domnul Isus ne avertizează de riscul rătăcirii datorat lipsei cunoașterii scripturii. (Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile. Matei 22:29)

De aceea ar fi bine să ne întrebăm: Înțelegem noi cine este cu adevărat Domnul Isus? Înțelegem de ce a venit pe pământ, știm cum trebuie să ne raportăm la El? (Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Ioan 10:10)

Să privim puțin în vechime. Dumnezeu l-a chemat pe Moise ca să fie persoana prin care îi va duce în țara promisă Canaanul pământesc. (Domnul i-a zis lui Moise: „Du-te şi porneşte de aici cu poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: „Seminţei tale o voi da!” Exod 33:1)

În Noul Legământ, Dumnezeu la desemnat pe Domnul Isus să fie Cel care ne va duce în Canaanul ceresc, la desemnat ca Învățător al nostru de care trebuie să ascultăm. (Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Matei 17:5; Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Deuteronom 18:18)

Cu toate că Dumnezeu a spus ca să ascultăm de Cel pe care l-a trimis El, acest adevăr este atât de diluat încât astăzi nu mai credem ce s-a spus acum două mii de ani. Cu toate că găsim scris că dacă nu vom asculta de El vom fi pieri, totuși nu înțelegem de ce trebuie să ascultăm și nu înțelegem în ce fel trebuie să ascultăm. (Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului. Fapte 3:23; Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi. Ioan 3:31)

Cu toate că numai Domnul Isus este calea, adevărul și viața și nimeni nu poate veni la Dumnezeu pe altă cale, astăzi acest adevăr este tot mai puțin important. (Isus i-a zis: Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6)

Cuvântul lui Hristos a stat la baza mântuirii celor trei mii de oameni și la mulți alții ca dealtfel și la baza mântuirii ucenicilor Domnului. Tot cuvintele Domnului stau și la baza mântuirii noastre a tuturor.

De la El au învățat ucenicii Lui ca dealtfel și noi, ceea ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți.

De aceea când vrem să analizăm lucrurile cu privire la mântuirea noastră este extrem de important să cercetăm ce a spus Cel ce este mai presus de toți, pentru că la El sunt cuvintele vieții veșnice/mântuirii noastre. („Doamne” I-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Ioan 6:68)

Hristos – Cuvântul lui Dumnezeu

Un alt lucru extrem de important care trebuie să-l reținem este că Domnul Isus este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. (La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Ioan 1:1, 2; Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” Apocalipsa 19:13) Nu poți crede în Domnul Isus, fără să crezi cuvintele Lui.

El este Cuvântul lui Dumnezeu care s-a pogorât din cer. (Şi Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1:14)

Este Pâinea vie care s-a pogorât din cer (Eu sunt Pânea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit. Pânea, care se pogoară din cer, este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu moară. Eu sunt Pânea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; Ioan 6:48- 51)

Tot ce a vorbit Domnul Isus este ce i-a spus Tatăl, nu a spus nimic de la El, de aceea este numit Cuvântul lui Dumnezeu. (Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.” Ioan 12:49, 50)

Domnul Isus spune că a fost trimis să ne aducă acest Cuvânt din partea lui Dumnezeu. (Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Luca 4:43)

Pentru ca oricine primește/crede acest cuvânt venit de la Dumnezeu să aibă viață veșnică, să nu vină la judecată. (Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Marcu 16:15)

,,Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia.” (Ioan 5:24, 25)

Așa cum a făcut Domnul Isus, așa au făcut și apostolii, nu s-au propovăduit pe ei înșiși, ci au propovăduit Cuvântul Domnului. (Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. Fapte 13:49; Pavel şi Barnaba au rămas în Antiohia, şi învăţau pe norod şi propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului. Fapte 15:35; Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 1 Petru 1:25)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.